ALGEMENE VOORWAARDEN

Beter Land B.V., Molenbergstraat 28, 7679 TS Langeveen - gedeponeerd bij de KvK onder inschrijfnummer 68783663.


Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

‘aflevering’: het feitelijk ter beschikking stellen van de te leveren zaken aan de opdrachtgever.

‘schriftelijk’: hieronder wordt mede verstaan per fax of e-mail.

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij Beter Land als verkoper, leverancier van zaken of dienstverlener optreedt. 

De toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 Offertes en totstandkoming overeenkomst

Tussen Beter Land en de opdrachtgever komt een overeenkomst tot stand, zodra Beter Land de opdracht van de opdrachtgever schriftelijk heeft aanvaard, dan wel een begin met de uitvoering daarvan heeft gemaakt.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

1. Beter Land zal bij de uitvoering van de overeenkomst de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens Beter Land vereist, heeft Beter Land het recht bepaalde werkzaamheden door een door haar aan te wijzen personen, waaronder ook derden worden begrepen, te doen uitvoeren.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Beter Land aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Beter Land worden verstrekt. Indien de voor de uit­voering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Beter Land zijn verstrekt, heeft Beter Land het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de met de opdrachtgever overeengekomen tarieven, of bij gebreke daarvan de volgens de gebruikelijke tarieven, aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 5 Beëindiging van de overeenkomst

De vorderingen van Beter Land op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar indien:

- na het sluiten van de overeenkomst aan Beter Land ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

- Beter Land de opdrachtgever heeft verzocht zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid binnen de gestelde termijn uitblijft dan wel onvoldoende is.

In de genoemde gevallen is Beter Land bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 6 Gebreken (verkoopvoorwaarden)

1. De opdrachtgever dient gekochte of uit anderen hoofde (bij)geleverde zaken bij aflevering - of zo spoedig daarna als mogelijk - te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de overeen-komst beantwoordt, te weten: 

- of de juiste zaken zijn geleverd; 

- of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) beantwoorden aan de overeenkomst; 

- of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden;

2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de opdracht-gever deze binnen 7 dagen na aflevering schriftelijk aan Beter Land te melden.

3. Niet-zichtbare gebreken dient de opdrachtgever binnen 7 dagen na ontdek-king, doch uiterlijk binnen 1 maand na aflevering schriftelijk te melden aan Beter Land.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

1. Mocht in verband met de uitvoering van enige overeenkomst met Beter Land schade ontstaan, dan is Beter Land niet aansprakelijk voor de schade indien deze is ontstaan door: 

- een verplichte overheidshandeling; 

- niet in rekening gebrachte diensten en/of adviezen; 

- door opdrachtgever aangeleverde onjuiste en/of onvolledige informatie waarvan Beter Land is uitgegaan; 

- het gebruiken van door Beter Land geleverde zaken in afwijking van de door Beter Land gegeven voorschriften en/of adviezen. 

Voorts is aansprakelijkheid van Beter Land voor gevolgschade uitdrukkelijk uitgesloten. Onder gevolgschade wordt onder meer begrepen verlies van inkomsten, gederfde winst, bedrijfsschade, stagnatieschade, bijkomende kosten en verlies door derden.

2. Indien de schade is veroorzaakt door een door Beter Land geleverde gebrekkige zaak of een door Beter Land in rekening gebrachte gebrekkige dienst of advies, is iedere aansprakelijkheid van Beter Land beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door Beter Land afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico zoals genoemd in de betreffende polis. Een afschrift van deze polis met voorwaarden ligt ter inzage op het kantoor van Beter Land. Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens voormelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid in elk geval beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van desbetreffende geleverde zaak c.q. dienst of advies, echter met een maximum van € 45.000,--.

3. Iedere rechtsvordering tot schadevergoeding uit hoofde van aansprakelijk-heid van Beter Land ter zake van gebreken in geleverde zaken, diensten of advies zal verjaren door verloop van één jaar na het tijdstip van aflevering, zulks in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen.

Artikel 8 Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Beter Land zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Beter Land; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Beter Land afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

2. Beter Land heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Beter Land haar verbintenis had moeten nakomen.

3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Beter Land opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Beter Land niet mogelijk is langer duurt dan 1 maand zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4. Indien Beter Land bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 9 Geschillenbeslechting

De rechter te Almelo is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen Beter Land en de opdrachtgever kennis te nemen. Beter Land blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever.

Artikel 10 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Beter Land en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11 Wijziging van de voorwaarden

Beter Land is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden.

Beter Land zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is meegedeeld treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is meegedeeld.